Animal

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto F.
Mode de vie: 
Alimentation: 
Reproduction: